Шта чинити да Настава у природи буде задовољство деци, родитељима и учитељима?

Циљеви одмора, рекреације, климатског опоравка и наставе у природи јесу:

1) подстицање правилног психофизичког и социјалног развоја и помоћ у отклањању или кориговању негативних чинилаца развоја;

2) стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и коришћења слободног времена;

3) стицање искуства у колективном животу и заједништву, уз развијање толеранције у односима међу људима;

4) ублажавање последица вишемесечног боравка у затвореном простору (умањене физичке активности, неправилне исхране и др.);

5) формирање позитивних ставова према природи и њеној заштити;

6) обогаћивање постојећих и стицање нових знања и искуства.

Кроз организовање одмора, рекреације, климатског опоравка и наставе у природи обезбеђује се:

1) коришћење климатских услова, правилна исхрана, одговарајућа телесна активност, организовање спортских, такмичарских и рекреативних игара и усвајање хигијенских навика;

2) провера стеченог знања и искуства у непосредном додиру са природом, упознавање и развијање живота у колективу, самостално старање о себи, подстицање стваралачког понашања и даље развијање културе коришћења слободног времена;

3) развој и обогаћивање различитих психолошких и социјалних садржаја дечјих искустава и кориговање постојећих разлика у условима за развој деце.

Одмор, рекреација, климатски опоравак и настава у природи организује се: за децу до 7 година старости током целе године, за децу од 7-15 година одмор, рекреација и климатски опоравак у току школског распуста, а настава у природи у складу са школским календаром.

За сву децу, пре поласка, врши се лекарски преглед.

У дечјем одмаралишту током целе године могу се организовати:

1) летњи и зимски одмори и рекреација деце;

2) настава у природи;

3) климатски опоравак.

Организовањем одмора и рекреације, обезбеђује се боравак на свежем ваздуху, исхрана, активан одмор и различити садржаји рекреације.

Ови облици, осим наставе у природи, организују се за децу узраста од 4 до 15 година.

Одмор и рекреација организују се у току зимског, пролетњег и летњег распуста у дечјим одмаралиштима на мору, планинама, поред река и језера, у трајању од 7 до 14 дана.

Климатски опоравак организује се у циљу побољшања и подизања општег здравственог стања деце у трајању од 7 до 14 дана.

За ученике од I до IV разреда основне школе, у дечјим одмаралиштима обезбеђује се боравак и реализација одговарајућих садржаја наставних и ваннаставних активности према годишњем програму рада школе.

Настава у природи изводи се током школске године, у трајању од 7 до 14 дана.

Планирање садржаја рада врши се на основу одговарајућих програма који се реализују у предшколским установама, односно наставних програма који се остварују у школи, што подразумева да се из њих издвајају они садржаји који омогућавају остваривање основних функција одмаралишта, а одговарају узрасту и условима у којима се реализују.

С обзиром да је значајан број деце која одлазе на одмор истовремено укључен у предшколске установе и школе, све оно што се реализује тим програмима уграђује се и у програме одмора и рекреације у одређеном обиму и уз примену одговарајућих метода рада.

Пре поласка на одмор сачињавају се оријентациони планови, који се користе на што флексибилнији начин, са садржајима који се налазе у основама програма, односно наставним програмима појединих предмета.

У оријентационим плановима значајно место заузимају спортско-рекреативне и друге активности које заједнички реализују радници који доводе децу у одмаралиште и радници одмаралишта.

За децу школског узраста која треба да савладају и одређене програме наставе у природи, потребно је из постојећих програма извући оне садржаје које је могуће у одређеним условима проверити, испитати, и нешто ново сазнати, имајући у виду укупан фонд часова појединих наставних предмета, које је у овом периоду потребно реализовати.

Организација живота условљена је обликом рада који се реализује и подразумева њену прилагођеност узрасту, полу и интересовању детета, као и просторним и кадровским условима.

Распоред активности у директној је корелацији са обликом рада који се реализује и на њему заснованој организацији живота у дечјем одмаралишту, што подразумева њихово дневно планирање у оквиру глобалног плана боравка деце у одмаралишту.

Распоред сваког од ових облика радо подразумева планирање јутарњих, преподневних, поподневних и вечерњих активности, њихов распоред и динамику, при чему полазну основу чине законитости развоја и потребе деце.

Организацију дневних активности у одмаралишту треба прилагодити потребама деце и условима одмаралишта.

Методе рада са децом у директној су корелацији са методама рада које се примењују у предшколској установи, односно школи. Чине их индивидуална, групна и комбиноване методе.

Постављене задатке могуће је реализовати користећи индивидуални, групни и општи приступ у раду или њихову комбинацију.

Избор методе која ће се применити у раду са одређеном групом зависи од структуре деце обухваћене групом, индивидуалних потреба деце и програмских активности које треба реализовати.

Припрема деце, родитеља и радника један је од битних услова успешне реализације облика рада.

Припрема деце, пре свега, подразумева психопедагошку припрему, односно припрему деце за одвајање од породице, боравак у новим условима. Деца се упознају са местом у које одлазе, појединим активностима које ће тамо реализовати, обавезама и дужностима и друго.

У периоду припреме постоје и специфични захтеви који се односе на карактеристике узраста деце.

Припрема предшколске деце подразумева више обраћања пажње на психолошке карактеристике деце и њихове потребе, а припрема деце школског узраста подразумева добро познавање индивидуалних карактеристика деце, али је истовремено усмерена и на припрему школских уџбеника, свезака и другог прибора.

Припрема родитеља обухвата пружање информација о месту боравка деце, времену одласка, дужини трајања боравка, цени, документацији коју треба припремити. Истовремено, родитељима се дају упутства о припреми деце, списак гардеробе и другог неопходног прибора. Разговор са родитељима обавља се на родитељским састанцима на којима се пружају опште информације, а потом се обављају и посебни разговори ради прикупљања значајних информација везаних за здравствени и психофизички статус деце и њихова интересовања.

Припрема васпитних, здравствених и других радника, обухвата такође индивидуалну и заједничку припрему. Индивидуална припрема обухвата упознавање са децом и сачињавање програма који ће се реализовати. Заједничка припрема се одвија путем краћих семинара и радних састанака, на којима се дају информације о месту и условима боравка, обрађују подаци о деци која се воде, разматрају програми и методи рада, сачињавају оријентациони програми, као и планови њихове реализације и вођење евиденције.

У току припреме, одмаралишту се доставља информација о програму боравка, броју деце и радника који долазе, неким општим карактеристикама групе и кадра, предлог оријентационог програма рада и др. Обавезни садржаји ових података су и подаци о здравственом стању деце и пратећа документација.

Организација превоза деце подразумева избор превозног средства, превозника, цену превоза, утврђивање марш-руте, време поласка, одмора и доласка, техничке услове везане за исправност возила и хигијенско-санитарне услове у току превоза.

За превоз деце сачињава се план превоза који садржи начин преузимања деце од стране васпитача и наставника (по приложеном списку и учињеном прозиву), смештај деце у превозно средство, организацију одмора у току путовања, поделу хране, воде и давање лекова уколико је то потребно, јасно утврђивање задатака сваког појединог извршиоца – од вође пута до васпитача и наставника, планирање забавних садржаја који ће се реализовати током пута и др.

Документацију, у организовању одмора, рекреације, климатског опоравка и наставе у природи, чини документација на нивоу одмаралишта, сваке групе као и одговарајући извештаји и анализе који се припремају годишње.

Основну документацију чине:

1) књига евиденције деце која бораве у дечјем одмаралишту са основним подацима о њима;

2) здравствени протокол;

3) књига реализације програмских садржаја.

 

 

Колико су родитељи за или против Наставе у природи по Вашем мишљењу, а каква су Ваша размишљања о томе?

Advertisements

Каква су Ваша искуства везана за социјализацију ученика када су на Настави у природи.

Настава у природи

Сва деца се радују Настави  у природи. Дуго времена проведу планирајући све детаље и ишчекујући дан поласка. Време проведено са другарима остаје запамћено заувек. Мислим да је обавеза наставника да и они добро испланирају време које ће провети са децом на Настави у природи.

Облак ознака